Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Pośrednictwo pracy

Głównym celem Fundacji jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie bezpłatnych usług, wspierających ich wejście na rynek pracy. Fundacja Aktywizacja pomaga w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązując współpracę z pracodawcami oraz pozyskując ofert pracy dostosowane do potrzeb, możliwości i kwalifikacji konkretnej osoby. Osoby zgłaszające się do działu pośrednictwa pracy w jednym z ośmiu Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych prowadzonych przez Fundację Aktywizacja, mogą na bieżąco śledzić aktualne oferty dostępne na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej. Ponadto osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z indywidualnych lub telefonicznych konsultacji dotyczących warunków zatrudnienia na danym stanowisku. Osoby potrzebujące szczególnego wsparcia dodatkowo mają możliwość skorzystania z usług trenerów pracy.

Kto może skorzystać z usług pośrednictwa pracy?

Z usług pośrednictwa pracy może skorzystać każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po zgłoszeniu się do Fundacji Aktywizacja należy wypełnić i podpisać wymagane dokumenty, a następnie spotkać się z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania (ścieżki zawodowej i ewentualnych form wsparcia procesu poszukiwania pracy) oraz dostarczyć własne CV (życiorys) w formie elektronicznej.

Co zrobić, jeżeli nie posiadam CV w formie elektronicznej?

Jeżeli osoba poszukująca pracy nie posiada CV w formie elektronicznej, doradca zawodowy w Fundacji Aktywizacja pomoże w stworzeniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych.

Co mogę zrobić, jeżeli zainteresuje mnie konkretna oferta pracy?

Należy wówczas powiadomić o tym telefonicznie, mailowo bądź osobiście pośrednika pracy odpowiedzialnego za daną ofertę. Wystarczy podać numer ogłoszenia i ewentualnie zaktualizować dokumenty wymagane przy rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne przesyłane są do pracodawcy drogą mailową przez pośrednika pracy lub (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą) może nastąpić kontakt osobisty osoby zainteresowanej z pracodawcą. Jeżeli pośrednik pracy uzna, iż kandydat nie spełnia wymogów ogłoszenia o pracę, informuje go o tym, podając powód odrzucenia aplikacji.

Czy wysyłając CV, uzyskam informację o firmie, do której aplikuję?

Przekazując dokumenty do pracodawcy, pośrednik pracy nie podaje informacji o firmie, chyba, że zezwoliła ona na podanie swoich danych kandydatom na stanowisko.

Zdarza się, że niektóre oferty pracy są długo dostępne – co to oznacza?

Niektóre oferty pracy są dostępne przez dłuższy czas. Są to tzw. oferty ciągłe – pracodawca ma stałe zapotrzebowanie na pracowników danej specjalności i możliwość zatrudnienia więcej niż jednej osoby na określonym stanowisku (np. pracownicy ochrony, pracownicy porządkowi). Stąd też oferty takie nie są usuwane z bazy ofert, a proces rekrutacyjny trwa na bieżąco.

Czy przesłanie dokumentów gwarantuje zatrudnienie na wybranym stanowisku?

Przesłanie dokumentów nie gwarantuje zatrudnienia, to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o tym, kogo zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną oraz kto zostanie przez niego zatrudniony.

Działania Fundacji skierowane do osób z niepełnosprawnością

Fundacja Aktywizacja wspiera osoby niepełnosprawne w aktywizacji społecznej i zawodowej, pomaga wykorzystywać potencjał, jaki drzemie w każdym z nas do rozwoju osobistego oraz zawodowego. Fundacja aktywnie wspiera proces usamodzielnienia, pokazuje, jak skutecznie szukać satysfakcjonującej pracy na każdym stanowisku.

Wiele osób znalazło dzięki nam zatrudnienie – Państwu też się uda!

Jak pomagamy osobom niepełnosprawnym?

  • Działamy na terenie całego kraju w 6 oddziałach regionalnych,
  • Organizujemy szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz programów komputerowych,
  • Realizujemy warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych, ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wejście na rynek pracy,
  • Prowadzimy seminaria prawne oraz warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych,
  • Oferujemy bezpłatne doradztwo psychologiczne, zawodowe, aktywizacyjne i prawne,
  • Współpracujemy z pracodawcami otwartymi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i pomagamy osobom z niepełnosprawnością, w znalezieniu pracy.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim Oddziałem Fundacji Aktywizacja w jednym z 6 miast.

 

Ulgi i uprawnienia osób z niepełnosprawnością

Ulgi, zniżki i uprawnienia przysługujace osobom niepełnosprawnym posiadającym:

1. znaczny stopień niepełnosprawności

2. umiarkowany stopień niepełnosprawności

3. lekki stopień niepełnosprawności

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,
9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ulga rehabilitacyjna 2012

Ulga rehabilitacyjne 2013

Od 1.02.2013 roku obowiązuje zmiana w art. 20a Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:
1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;
2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;
3) na plaże i kąpieliska.