Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Gotowi do zmian

header gotowi do zmian

TYTUŁ PROJEKTU

Gotowi do zmian

Jest to projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego konkursu z dnia 19 października 2016 r. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”.

OKRES REALIZACJI

Realizacja projektu następuje w 2 okresach.

Okres 1 – 1.04.2017 – 31.03.2018

Okres 2 – 1.04.2018 – 31.03.2019

CEL

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 1000 osób z niepełnosprawnościami.
Spośród tych osób, 250 powinno znaleźć zatrudnienie, a 200 utrzymać je przez 6 miesięcy.

ADRESACI

Projekt adresowany jest do osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami z terenu całej Polski. które w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, pozostawały bez zatrudnienia. Działania kierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej (tj. osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

Realizowany jest w 6 Oddziałach Fundacji w Białymstoku, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie.

BUDŻET PROJEKTU

Całkowity budżet projektu w pierwszym okresie realizacji wynosi 3.135.823,87 zł

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Pierwszym działaniem będzie opracowanie indywidualnego planu działania każdej osoby, czyli IPD. W jego opracowaniu uczestniczyć będzie pośrednik pracy, doradca zawodowy i psycholog. Każdej osobie zrobiona zostanie diagnoza umiejętności, kwalifikacji, potrzeb, oczekiwań i możliwości, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej i społecznej, wskazująca jaki rodzaj wsparcia i w jakiej dawce jest danej osobie konieczny. Wdrażanie IPD realizowane będzie podczas konsultacji z doradcą zawodowym, prawnikiem i psychologiem.

Drugim działaniem adresowanym do wszystkich uczestników, są warsztaty umiejętności zawodowych WUZ. Dzięki WUZ-om powinno nastąpić podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania na otwartym rynku pracy, w tym:

- podniesienie poziomu umiejętności zawodowych niezbędnych do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy,

- zwiększenie poziomu aktywności zawodowej, zwiększenie motywacji do podjęcia działań aktywizujących zawodowo,

- wzmocnienie umiejętności w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji przed pracodawcą, zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem podczas poszukiwania pracy oraz świadczenia pracy u konkretnego pracodawcy.

Dla osób wymagających dodatkowego wsparcia, zaplanowane zostały Grupy wsparcia. Dzięki nim nastąpi wymiana doświadczeń w pokonywaniu trudności w procesie aktywizacji zawodowej, a dzięki wsparciu psychologa, podniesiona zostanie motywacja do podejmowania aktywności zawodowej.

Dla blisko połowy uczestników projektu zaplanowane zostały szkolenia wewnętrzne (informatyczne i zawodowe) o zróżnicowanym zakresie, dzięki którym przede wszystkim możliwe będzie nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, czyli szkolenia będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Planowane jest m.in. wyposażenie uczestników w umiejętności kluczowe z zakresu IT. Pozwoli to na zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego, a także zwiększy umiejętności zawodowych uczestników i podniesie ich konkurencyjność na rynku pracy. Szkolenia te ponadto ułatwią dostęp do różnorodnych form kształcenia ustawicznego.

Istotnymi z punktu widzenia przygotowania uczestników projektu do wejścia na rynek pracy, są działania związane z przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy, polegającena wsparciu instruktora w trakcie odbywania przez uczestników próbek pracy, praktyk zawodowych i staży zawodowych. Celem tych działań jest zaadaptowanie, przyzwyczajenie, oswojenie uczestników z rzeczywistym miejscem pracy, gdyż znaczna część nigdy wcześniej nie pracowała lub długi czas pozostaje bez pracy. Te formy wsparcia zaplanowane zostały dla części uczestników, wymagających właśnie takiego wsparcia.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pośredników pracy. Do zadań pośrednika pracy należy nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z lokalnymi pracodawcami w celu pozyskiwania ofert pracy dla uczestników projektu, promocja idei zatrudniania tych osób.

Pośrednik przedstawia dostępne oferty pracy w obszarze zainteresowań danego uczestnika, wspólnie z nim wybiera odpowiednią ofertę pracy. Jego kluczowym zadaniem jest pozyskiwanie nowych ofert pracy od pracodawców potencjalnie zainteresowanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. W tym celu m.in. uczestniczy w targach pracy. Wspiera uczestnika poprzez weryfikowanie poprawność dokumentów aplikacyjnych, sprawdzanie adekwatności kompetencji zawodowych pod kątem interesujących go ofert pracy, przesyłanie dokumentów aplikacyjnych danego uczestnika do wybranych przez niego pracodawców.

Pośrednik pracy pozostaje w ciągłym kontakcie telefonicznym i mailowym z pracodawcami i uczestnikami projektu.

Dla części uczestników zaplanowano wsparcie polegające na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych kwalifikacji, możliwości i predyspozycji danej osoby, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów określonych przez pracodawcę, czyli Job Crafting. Dzięki tym działaniom nastąpi zwiększenie/podtrzymanie motywacji uczestnika do podejmowania i utrzymywania aktywności zawodowej i zatrudnienia. Podstawowym założeniem modelu jest CRAFTING STANOWISKA PRACY (przeprojektowanie/dopasowanie stanowiska pracy) do indywidualnych kwalifikacji, możliwości i predyspozycji pracownika przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych wymogów określonych przez pracodawcę. W trakcie procesu dokonuje się dokładnej analizy czynności wykonywanych przez pracownika na stanowisku. JC to model w którym, pracownik podejmuje aktywność w celu dostosowania, zmiany czynności zawodowych w sytuacji, gdy nie działają one z pożytkiem dla obu stron (pracownik i firma).

CRAFTING może przybrać kilka form:

przeprojektowanie ZADAŃ i CZYNNOŚCI zawodowych, poprzez analizę konkretnych zadań i czynności zawodowych dążąc do ich zmiany lub eliminacji, określając które są najbardziej skuteczne i efektywne w osiągnieciu celu.

przeprojektowanie RELACJI SPOŁECZNYCH w miejscu pracy, poprzez analizę relacji osoby z pozostałymi współpracownikami, i próbę określenia podstawowych zależności, przepływu informacji, podziału ról i zadań. Taki układ pozwala na bardziej precyzyjne zarządzanie pracą zespołu osób i adekwatne wykorzystanie indywidualnych predyspozycji.

przeprojektowanie OGÓLNEGO CELU wykonywanej pracy. Czynności wykonywane w ramach stanowiska nie są postrzegane jak oderwane od siebie ale jako całość razem pracująca na osiągnięcie jednego celu.

Wybór modelu odbywa się w sposób naturalny i jest zazwyczaj inicjatywą pracownika.

W ramach projektu zaplanowano dla części uczestników działania z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego - wsparcie Trenera Pracy. Zadaniem trenera pracy będzie wspieranie uczestników projektu na różnych etapach aktywizacji zawodowej, od przygotowania kandydata do pracy, w tym określenia jego możliwości i potrzeb, poprzez poszukiwanie pracy i proces rekrutacyjny, aż do jej podjęcia. Trener pracy będzie również pomagał utrzymać się w miejscu zatrudnienia.

Trener pracy będzie ściśle współpracował z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy, co umożliwi zapewnienie kompleksowego wsparcia uczestników w procesie aktywizacji zawodowej. Rolą trenera pracy będzie przygotowanie społecznego środowiska pracy oraz przygotowanie i czuwanie nad sprawnym procesem aktywizacji w miejscu pracy samej osoby niepełnosprawnej.