Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Pracownicy instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich zdobywają wiedzę w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Podnośnik dla wózków inwalidzkich

Fundacja Aktywizacja na zlecenie Ministerstwa Rozwoju zrealizowała cykl szkoleń, w których wzięło udział blisko 300 pracowników Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich z całego kraju – instytucji odpowiadających za prawidłowe wydatkowanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenia poświęcone były bardzo ważnej tematyce dotyczącej zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, która powinna być wdrażana na wszystkich etapach realizacji programów finansowanych w ramach funduszy unijnych.

W nowym okresie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 kwestia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami jest kluczową zmianą, która jako zasada horyzontalna ma wpływ na każde działanie, gdzie zaangażowane są środki Funduszy Strukturalnych. Włączenie do głównego nurtu rozwiązań systemowych, gwarantujących dostępność funduszy Unii dla osób z niepełnosprawnościami, oznacza zmianę w postrzeganiu zadań instytucji uczestniczących w programach. – mówi Agata Gawska, Prezeska Fundacji Aktywizacja oraz koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20. Niezwykle cieszy nas fakty, iż jako organizacja pozarządowa możemy realizować tak ważne szkolenia i przekazywać nasze doświadczenia oraz wiedzę pracownikom instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich.

Spotkania składające się zarówno z wykładów, jak i zajęć praktycznych, były prowadzone przez trenerów współpracujących z Fundacją Aktywizacja, w tym ekspertów z Grupy ON Inclusion 14-20.

Jednym z prowadzących był dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej, który tak podsumował inicjatywę: Szkolenia prowadzone są w ramach przygotowania do wdrożenia wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Istotne jest to, aby uczestnicy szkoleń mieli świadomość potrzeby i konieczności realizacji koncepcji projektowania uniwersalnego w różnych aspektach życia. Niezwykle ważne jest to, aby zwracać uwagę, że wszystkie projekty, czy to będzie infrastruktura, czy to będą nowe produkty lub usługi, czy też przestrzeń wirtualna wymagają zastosowania koncepcji projektowania uniwersalnego. Wszędzie gdzie na horyzoncie pojawia się człowiek, musimy mieć świadomość, że może mieć on różne potrzeby. Poprzez zastosowanie koncepcji projektowania uniwersalnego zauważamy właśnie człowieka. To zaś wpisuje się w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, który w wielu dokumentach stanowi podstawę działań wielu państw.


Szkolenia dla pracowników instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich

szkolenia2

Celem szkoleń realizowanych przez Fundację Aktywizacja było podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zasada ta powinna być stosowana na każdym etapie realizacji programów operacyjnych i projektów współfinansowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI).

Idąc na szkolenie i przeglądając program najbardziej byłam zainteresowana wiedzą twardą, czyli kwestiami prawnymi w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Bardzo mi się podobały wykłady związane z prawem zarówno krajowym, jak i europejskim, ponieważ dla mnie to były nowe wiadomości i bardzo się cieszę, że udało mi się tą wiedzę zdobyć podczas szkolenia – mówiła Pani Magdalena Hajkowska z Ministerstwa Rozwoju.

Odbiorcami szkoleń byli przede wszystkim:

  • pracownicy instytucji będących w systemie Umowy Partnerstwa, tj. m.in. instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające poszczególne programy operacyjne, a także pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  • członkowie grupy roboczej ds. równości szans i niedyskryminacji, tj. przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji koordynującej UP, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, partnerów i organizacji pozarządowych.

Przez niemal dwa miesiące eksperci z całej Polski przekazywali uczestnikom wiedzę na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością, prawidłowym przygotowywaniem projektów, ich realizacją, kontrolą i monitoringiem, tak aby w okresie programowania w latach 2014-2020 udział osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych ze środków Unii był jak największy.

Interesowały mnie również warsztaty nastawione na kontakt z osobą niepełnosprawną. Zależało mi, aby skorzystać z symulatorów i zobaczyć jak to jest nie widzieć, nie słyszeć czy poruszać się na wózku inwalidzkim, czego dzisiaj spróbowałam. To było bardzo cenne doświadczenie – stwierdziła Pani Magdalena Hajkowska z Ministerstwa Rozwoju.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy wzięli udział w różnych symulacjach i ćwiczeniach, poznając w ten sposób otaczający świat z perspektywy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warsztaty poświęcone tej tematyce miały na celu pokazanie, że osoby niepełnosprawne nie różnią się od innych, zaś do sprawnego funkcjonowania potrzebują po prostu odpowiednio przystosowanego środowiska. Podczas wykładów poruszone zostały zagadnienia dotyczące uniwersalnego projektowania, dostępności cyfrowej, prawa krajowego i europejskiego w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, oceny projektów pod kątem dostępności oraz realizacji dostępnych projektów.

         szkolenie3

Najbardziej innowacyjną częścią szkolenia była część praktyczna, podczas której możemy „wejść w buty” osób cierpiących na odmienne rodzaje niepełnosprawności. Mogliśmy przećwiczyć elementy związane z funkcjonowaniem osób zmagających się z brakiem wzroku, słuchu, trudnościami w swobodnym poruszaniu się. Uważam, że moduł jest strzałem w dziesiątkę. Proponuję zastanowić się nad działaniami tego typu w szkołach, wśród dzieci w różnym wieku. Jednocześnie zachęcam do przeprowadzenia podobnych symulacji wśród osób dorosłych. Póki jesteśmy sprawni, nie do końca rozumiemy potrzeby osób, które mogą cierpieć na różne problemy zdrowotne. Ćwiczenie empatii i otwarcia na trudności innych jest najlepszym sposobem na kształtowanie postaw nas wszystkich, niezależnie od sytuacji w której jesteśmy – tłumaczyła Pani Magdalena Stormowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Czym jest zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?

Zasada równości szans i niedyskryminacji jest to umożliwienie wszystkim osobom (bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną) sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia, na jednakowych zasadach. 1

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność jest to jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, w dziedzinie społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia. 2

Tak silne zaakcentowanie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do głównego nurtu rozwiązań systemowych stanowi przełom w realizacji programów w ramach funduszy Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.

Obecnie jesteśmy świadkami rewolucji świadomościowej. Do tej pory mieliśmy świadomość, że trzeba to zrobić, a teraz powinniśmy zdobyć wiedzę jak to zrobić. Te szkolenia w jakimś stopniu odpowiadają tym potrzebom – powiedział dr hab. inż. arch. Marek Wysocki.


Korzyści dla uczestników

W zdecydowanej większość uczestnicy ocenili szkolenia jako przydatne, które w istotny sposób poszerzyły wiedzę na temat dostępności. 3 Unikatowa była możliwość wczucia się w sytuację osoby z niepełnosprawnością np. osoby poruszającej się na wózku. 4

Bardzo liczę na to, że będę mogła wykorzystać wiedzę otrzymaną podczas szkolenia w swojej pracy w urzędzie. Widzę bardzo dużą lukę w myśleniu o dostępności w projektach jakie się u nas realizuje w departamencie, lukę w myśleniu urzędniczym. Jest to obszar, który jest jeszcze niezbadany, obcy i budzący różne lęki. A tak naprawdę wystarczy się temu przyjrzeć – powiedziała Pani Justyna Zielińska, Inspektorka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Komu przydałyby się takie szkolenia? Myślę, że grupa odbiorców jest bardzo duża. Osobom decyzyjnym, na wyższych stanowiskach, które będą wspierały działania w obszarze dostępności – stwierdziła Pani Aleksandra Szymkiewicz, pracowniczka Zespołu Konsultantów w Instytucji Pośredniczącej w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Takie szkolenia na pewno przydałyby się w szczególności dla kadry, która będzie realizowała projekt, ale także dla instytucji publicznych, jak i przedsiębiorców – podsumował Pan Adam Murawski, Specjalista ds. funduszy europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Malborku.

Tak jak zostało powiedziane na warsztatach - jesteśmy ambasadorami, osobami które tutaj
na szkoleniach zdobywają wiedzę, by dzielić się nią dalej, ze swoją grupą zawodową, z którą pracujemy w taki sposób, by idea przechodziła w realne zastosowanie – stwierdziła Pani Justyna Zielińska, Inspektorka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Szkolenia zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Przypisy:

1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, s. 7

 2. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, s. 8

3. Opinia jednego z uczestników szkolenia wyrażona w ankiecie ewaluacyjnej.

4. Jw.