Okres realizacji: 01.04.2018r. – 31.03.2021 r.

Cel i opis projektu

Projekt  ma na celu wprowadzenie 1568 osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Realizowany jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji.

Uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego we współpracy z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba przystępująca do projektu może liczyć na profesjonalne wsparcie skierowane nie tylko na otrzymanie zatrudnienia, ale też na jego utrzymanie i adaptację osoby z niepełnosprawnością w środowisku pracy.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to: 

  1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik);
  2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych;
  3. Szkolenia wewnętrzne (informatyczne i zawodowe);
  4. Szkolenia e-learningowe;
  5. Szkolenia zewnętrzne zawodowe;
  6. Praktyki oraz staże zawodowe;
  7. Wsparcie pośrednika pracy;
  8. Job crafting ;
  9. Wsparcie trenera pracy.

 

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji. W okresie zakończonym 31.03.2019 r.  wsparciem objętych zostało 936 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Zatrudnienie podjęło 357 osób. W okresie 01.04.2019 r.-31.03.2020 r. wsparciem objęte zostaną 672 osoby.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz ulotkę